Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

STAG-AUIUI-P8VT 2024

Náplň a požadavky

Kurz AP8VT si klade za cíl naučit studenty kvalitně a efektivně vyvíjet webové aplikace podle moderních přístupů a postupů. Přednášky jsou realizovány také formou praktických workshopů, v rámci nichž dílčí týmy postupně budují svůj webový produkt. Cvičení se zaměřují na využívání konkrétních technologií, pomocí kterých studenti průběžně realizují týmový projekt.

Lektoři

Petr Záček Organizační záležitosti univerzity, garant předmětu, Product Owner

Jiří Urban Hlavní přednášející, organizace kurzu, Product Owner

Tomáš Juřička Hlavní cvičící, .NET, React

Stanislav Čermák Product Owner

David Sedlář Cvičící, .NET

Dochazka

Povoleny jsou 3 absence, v opačném případě je třeba donést omluvenku od doktora.

Způsob hodnocení

Studenti mohou během semestru získat až 70 bodů v následující struktuře:

Projekt – 65 bodů

Projekt je rozdělen do 5 sprintů, každý po 10 bodech. Finální sprint (ve zkouškovém období) má hodnotu 15 bodů.

Code review – 5 bodů

Před finální prezentací proběhne hodnocení kvality zdrojových kódů, kde má tým možnost získat a obhajit si dodatečných 5 bodů.

Bodování projektu sestává z hodnocení dílčích sprintů (Scrum terminologie). Konkrétní bodování za jednotlivé sprinty probíhá následovně:

Vedení kurzu a product owneri ohodnotí increment každého sprintu hodnotou 0-100 % za plánování a jeho formální správnost, dodané množství práce (increment), komunikaci a projev v průběhu sprintu, prezentaci při sprint review. Všechna tři hodnocení se zprůměrují (např. 85 %) a tímto průměrem se násobí maximální možný počet bodů (10 bodů * počet členů týmu). Například pro 5ti-členný tým by součet byl max. 50 bodů, který mohl tým za sprint získat. Body se zaokrouhlí na celé číslo nahoru a tím se získá bodové ohodnocení za tento sprint pro daný tým (např. 43 bodů). Tyto body si mezi sebe rozdělí členové týmu na základě vzájemné dohody, jak kdo v daném sprintu pracoval. Tým je povinen nahlásit do 3 dnů od sprint review počet bodů pro jednotlivé členy v týmu (např. Karel 8b, Monika 10 bodů, Pepa 5 bodů, Simona 10 bodů, Šimon 10 bodů). Tímto způsobem můžete reflektovat skutečnou práci na projektu napříč týmem.

Zvláštní pravidla

Za jeden sprint může jednotlivec v rámci přerozdělování bodů v týmu dostat i více bodů než 10, maximálně však o 2 body více než je maximum. Počet přidělených bodů na jednoho zaokrouhlete na celá čísla. Za finální (poslední) sprint je nutné, aby tým obdržel minimálně 50% bodů pro úspěšné absolvování kurzu. V případě, že se tak nestane, bude vedoucí kurzu s týmem řešit celou situaci a buď celý tým nebo určití jedinci dostanou z kurzu známku F.

Přepočet bodů na konkrétní známky odpovídá standardům vysokých škol.

Program výuky - Seminář

 1. Týden 5.2 - Seznámení s předmětem, Představení projektu, Sestavení týmů.
 2. Týden 12.2 - Lean Canvas workshop.
 3. Týden 19.2 - Základy Scrumu / (External) UI/UX triky
 4. Týden 26.2 - Sprint review 1.
 5. Týden 4.3 - Workshop o týmových odhadech / Backlog.
 6. Týden 11.3 - Sprint review 2.
 7. Týden 18.3 - Scrum game
 8. Týden 25.3 - Sprint review 3.
 9. Týden 1.4 - Odpadá - Velikonoce
 10. Týden 8.4 - Sprint review 4.
 11. Týden 15.4 - (External) Tyrkysová organizace / agilní vývoj projektu: Honza Podzimek.
 12. Týden 22.4 - Sprint review 5.
 13. Týden 29.4 - Finální retrospektiva / Pokročilý Scrum.
 14. Týden 6.5 - Finální prezentace projektu.

Program výuky - Cvičení

 1. Týden 5.2 - Založení projektu ze šablony a nastavení lokálního vývojového prostředí
 2. Týden 12.2 - Git, Continuous development & Continuous integration, Azure
 3. Týden 19.2 - Databáze, Entity framework, DI, Databáze, Entity framework, REST API
 4. Týden 26.2 - Cvičení vynecháno z důvodu nepřítomnosti cvičícího
 5. Týden 4.3 - React app intro, React and Blazor components, Bootstrap, Fetch
 6. Týden 11.3 - Autentizace a autorizace
 7. Týden 18.3 - Scrum game
 8. Týden 25.3 - Logování aplikace, Individuální podpora týmů
 9. Týden 1.4 - Odpadá - Velkkonoce
 10. Týden 8.4 - Přednáška CI&CD Best practices,
 11. Týden 15.4 - Individuální podpora týmů / Volné téma
 12. Týden 22.4 - Clean Code/Atomic design / Code review
 13. Týden 29.4 - Code review
 14. Týden 6.5 - Už nebude cvičení.

Table of contents


1. Lekce - Založení projektu ze šablony a nastavení lokálního vývojového prostředí

Technical Prerequisites:

Copy project a get it working locally

 1. Copy the project

 2. Install MSSQL Server and run it or run your MSSQL Docker Image

  • docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:latest
  • docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWORD=yourStrong(!)Password" -p 1433:1433 -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
  • See how to use section in https://hub.docker.com/_/microsoft-mssql-server
 3. Create a database in your local SQL server

  Create Database "STAG-AUIUI-P8VT"

 4. Change your connection string in your appsettings.json

  "ConnectionStrings": {
    "Database": "Data Source=localhost;Initial Catalog=STAG-AUIUI-P8VT;Integrated Security=false;User ID=sa;Password=yourStrong(!)Password;TrustServerCertificate=true"
   },
  
 5. Build the application via dotnet build

 6. Run the application via IDE or dotnet run

 7. Maybe you will need to install dev certificates
  dotnet dev-certs https

 8. This will run both backend and frontend as one application

  • The ASP.NET server will serve as a host to both API and frontend
 9. In Fetch Data page you can see some data being pull from API, this data is stored in database an has been seeded via a migration.

More info

2. Lekce - Git, Continuous development & Continuous integration, Azure

Overview:

 • Git & best practices presentation
 • Create a continuous integration pipeline to build your application.
 • Create a continous delivery pipeline (release) to deploy your application to server.
 • Setup git policies for branches.

Prerequisites:

 • Git
 • Pushed changes into a repository in azure devops

Git and development with it

 1. Git Demo - Basics, Commit, Branch, Checkout, Rebase, merge
 2. Git Demo - Gitflow
 3. Git Demo - Trunk based
 4. How to colaborate using git

Create a build definition using YAML

Setup build pipelines with branch push trigger in azure devops

trigger:
 branches:
  include:
   - main

pool:
 vmImage: "windows-latest"

variables:
 buildConfiguration: "Release"

steps:
 - task: UseDotNet@2
  displayName: Use Dotnet 8
  inputs:
   version: "8.0.x"

 - script: dotnet clean
  displayName: "dotnet clean"

 - script: dotnet publish -o $(Build.ArtifactStagingDirectory)
  displayName: "dotnet publish"

 - task: PublishBuildArtifacts@1
  displayName: "Publish Artifact: drop"
  inputs:
   PathtoPublish: "$(Build.ArtifactStagingDirectory)"
   ArtifactName: "application"

NOTE: Get latest version of react app to get the fix for api URL

Create a release pipeline in Azure DevOps

To host our applications, we will use Azure app service.
To deploy our application, we will create a release pipeline.

Release pipeline:

 1. Create new Release pipeline
 2. Select ‘Azure App Service deployment’
 3. Add artifact
 4. Configure Azure App Service deployment
  • Add subscription (admin needed)
  • Add application (admin needed)
  • Select Package/Folder location (from build)

AzureDevops_Release_1 AzureDevops_Release_2

If we did everything correctly, we should have our application deployed and it should look like this:

More Info:

Application urls of teams

Additional Topics:

 • Overview of Azure resources.
 • How is application connected to database ?
 • If we have Time - Infrastructure as code and Pulumi
 • How can i get my release running automagically after a new build ?

More info:

3. Lekce - Databáze, Entity framework, DI, Databáze, Entity framework, REST API

Overview:

 • Leftover from last lecture: Setup git policies for branches.
 • Overview of MSSQL database and entity framework
 • Migrations, Database update, managing migrations in release
 • Relations and how to create them
 • Repositories & Dependency injection
 • Data seeding
 • REST API in ASP.NET

More info:

4. Lekce

Cvičení vynecháno z důvodu nepřítomnosti cvičícího

5. Lekce - React app intro, React and Blazor components, Bootstrap, Fetch

Overview:

 • React Intro
  • What is React
  • Intro to TSX/JSX
  • Functional components and hooks
  • State management with useState
  • Side effects with useEffect
  • Passing props to child components
  • Lifting state up
  • Fetch API/Axios
  • Information about bootstrap
 • Blazor Intro
  • What is Blazor
  • Blazor hosting models
  • State management and side effect (loading data)
  • Passing properties to child components
  • HttpClient usage
  • Information about bootstrap

More info:

6. Lekce - Autentizace a autorizace

Overview:

 • What is authentization? What is authorization? Difference
 • JWT tokens
 • Authentication in ASP.NET
 • Current user context
 • Authorization in ASP.NET
 • Role Based
 • Policy Based
 • Claims-based
 • Claims in tokens for frontend

Add authenticaion to API

 1. Register Authentication Services

  // Add authentication
  builder.Services.AddAuthentication(options =>
  {
    options.DefaultAuthenticateScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
    options.DefaultChallengeScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
    options.DefaultScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
  }).AddJwtBearer(o =>
  {
    o.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters
    {
      ValidIssuer = builder.Configuration["Jwt:Issuer"],
      ValidAudience = builder.Configuration["Jwt:Audience"],
      IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(builder.Configuration["Jwt:Key"]!)),
      ValidateIssuer = true,
      ValidateAudience = true,
      ValidateLifetime = false,
      ValidateIssuerSigningKey = true
    };
  });
  
 2. Add configuration for JWT

  "Jwt": {
   "Issuer": "https://utb--2024-internal-test.azurewebsites.net/",
   "Audience": "https://utb--2024-internal-test.azurewebsites.net/",
   "Key": "{GENERATED_KEY_DO_NOT_SHARE}"
  }
  
  public class AppSettings
  {
    public required JwtOptions Jwt { get; init; }
  
    public record JwtOptions
    {
      public required string Issuer { get; init; }
  
      public required string Audience { get; init; }
  
      public required string Key { get; init; }
    }
  }
  
 3. Add authentication middleware

  app.UseAuthorization();
  
 4. Create login Endpoint

  [ApiController]
  [Route("/api/account")]
  public class AccountController(DataContext dataContext, IOptions<AppSettings> appSettings) : Controller
  {
    private readonly AppSettings _appSettings = appSettings.Value;
  
    [HttpPost("login")]
    public IActionResult Login(LoginRequest request)
    {
      var user = dataContext.Users.FirstOrDefault(user => user.Email == request.Email);
      if (user == null)
        return NotFound();
  
      if (Password.Verify(request.Password, user.PasswordHash, user.PasswordSalt) == false)
        return BadRequest();
  
      var issuer = _appSettings.Jwt.Issuer;
      var audience = _appSettings.Jwt.Audience;
      var key = Encoding.ASCII.GetBytes(_appSettings.Jwt.Key);
      var tokenDescriptor = new SecurityTokenDescriptor
      {
        Subject = new ClaimsIdentity(new[]
        {
          new Claim("Id", user.Id.ToString()),
          new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Email, user.Email),
        }),
        Expires = DateTime.UtcNow.AddDays(1),
        Issuer = issuer,
        Audience = audience,
        SigningCredentials = new SigningCredentials(new SymmetricSecurityKey(key), SecurityAlgorithms.HmacSha512Signature)
      };
      var tokenHandler = new JwtSecurityTokenHandler();
      var token = tokenHandler.CreateToken(tokenDescriptor);
      var jwtToken = tokenHandler.WriteToken(token);
  
      return Ok(jwtToken);
    }
  }
  
 5. You should now be able to login in with your user

  • You can inspect your token at https://jwt.io/
 6. Authorize weather forecasts

  ...
  [ApiController]
  [Route("/api/weather-forecast")]
  
  [Authorize]
  
  public class WeatherForecastController(DataContext dataContext, UsersRepository usersRepository) : ControllerBase
  {
  ...
  
 7. Add JWT token capability for swagger

  // Add Swagger
  builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();
  builder.Services.AddSwaggerGen(option =>
  {
    option.AddSecurityDefinition("Bearer", new OpenApiSecurityScheme
    {
      In = ParameterLocation.Header,
      Description = "Please enter a valid token",
      Name = "Authorization",
      Type = SecuritySchemeType.Http,
      BearerFormat = "JWT",
      Scheme = "Bearer"
    });
    option.AddSecurityRequirement(new OpenApiSecurityRequirement
    {
      {
        new OpenApiSecurityScheme
        {
          Reference = new OpenApiReference
          {
            Type=ReferenceType.SecurityScheme,
            Id="Bearer"
          }
        },
        new string[]{}
      }
    });
  });
  
 8. Now your endpoints are restricted to authorized users only and swagger can work with token

Add authorization to API

 1. Define roles

  namespace Application.Backend.Authorization;
  
  public class Role
  {
    public const string Administrator = "Administrator";
    public const string User = "User";
  }
  
 2. Define policies

  namespace Application.Backend.Authorization;
  
  public class Policy
  {
    public const string CanEditForecasts = "CanEditForecasts";
  }
  
 3. Add Authorization and register policy

  builder.Services
   .AddAuthorization(options =>
   {
     options.AddPolicy(Policy.CanEditForecasts, policy => policy.RequireClaim(Policy.CanEditForecasts, "True"));
   });
  
 4. Add role to User
 5. Add claim when creating token

  ...
  new Claim(Policy.CanEditForecasts, (user.Role == Role.Administrator).ToString())
  ...
  
 6. Apply authorization attribute on controller methods

  [Authorize(Policy = Policy.CanEditForecasts)]
  
 7. Now you have roles and policies for them, you can also use the policies on FE since they are in token

Getting current user context in API

...
public class WeatherForecastController(DataContext dataContext) : ControllerBase
...
var emailClaim = User.FindFirst(ClaimTypes.Email);
...

More info:

7. Lekce - Scrum game

Cvičení vynecháno - věnováno scrum game

8. Lekce - Feature Flags, Logování aplikace, Individuální podpora týmů

Overview:

 • What is loggin and why is it usefull
 • ASP.NET Logging basics
 • Azure app insights
 • What is feature management and why should you use it
 • Setup feature managamenet
 • Give permessions to read azure ? TJU - JUR

Logging

 1. Inject ILogger in your class

  public class WeatherForecastController(DataContext dataContext, ILogger<WeatherForecastController> logger) : ControllerBase
  
 2. Log your actions

  ...
  [HttpGet]
  public IActionResult Get()
  {
    logger.LogInformation("Getting weather forecasts");
  ...
  
  ...
  [HttpGet("{id:guid}")]
  public IActionResult Get(Guid id)
  {
    var weatherForecasts = dataContext.WeatherForecasts.FirstOrDefault(forecast => forecast.Id == id);
    if (weatherForecasts == null)
    {
      logger.LogWarning("Weather forecast {id} not found", id);
  
      return NotFound();
    }
  ...
  
  [HttpGet("exception")]
  public IActionResult GetException()
  {
    try
    {
      throw new Exception("Foo bar");
    }
    catch (Exception exception)
    {
      logger.LogError(exception, "An error happened while ...");
      throw;
    }
  }
  
 3. Log all your HTTP request

  ...
  // Add Database
  builder.Services
    .AddDbContext<DataContext>(options => options
      .UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("Database")));
  
  // Add Logging
  builder.Services.AddHttpLogging(o => { });
  
  // Build app
  var app = builder.Build();
  ...
  
  ...
  dataContext.Database.Migrate();
  
  // Configure the HTTP request pipeline.
  app.UseHttpLogging();
  
  if (app.Environment.IsDevelopment())
  {
  ...
  
  ...
  "Logging": {
   "LogLevel": {
    ...
    "Microsoft.AspNetCore.HttpLogging.HttpLoggingMiddleware": "Information"
   }
  },
  ...
  

Feature Flags

 1. Install Microsoft.FeatureManagement package
 2. Add your flags to appsettings.json

   "FeatureManagement": {
    "WeatherForecastIncludesFahrenheits": true,
    "WeatherForecastIncludesKelvins": {
     "EnabledFor": [
      {
       "Name": "Percentage",
       "Parameters": {
        "Value": 50
       }
      }
     ]
    }
   }
  
 3. Inject IFeatureManager
public class WeatherForecastController(DataContext dataContext, IFeatureManager featureManager) : ControllerBase
 1. Use flags in code
...
var includeFahrenheit = await featureManager.IsEnabledAsync("WeatherForecastIncludesFahrenheits");
var includeKelvin = await featureManager.IsEnabledAsync("WeatherForecastIncludesKelvins");

var weatherForecasts = dataContext.WeatherForecasts
  .Select(forecast => new
  {
    forecast.Id,
    forecast.Summary,
    forecast.Date,
    Fahrenheit = includeFahrenheit ? Random.Next() : (int?)null,
    Kelvin = includeKelvin ? Random.Next() : (int?)null,
  })
  .ToList();
...

More Info:

9. Lekce

Cvičení odpadá - Velikonoce

10. Lekce - Přednáška CI&CD Best practices

Presentation Link

11. Lekce - Individuální podpora týmů / Volné téma

12. Lekce - Code review

13. Lekce - Final code review

Final Results:

 • https://utb–2024-alfa-preberu.azurewebsites.net/
 • https://utb–2024-dynamic-random.azurewebsites.net/
 • https://utb–2024-spolecenstvo-binary.azurewebsites.net/

AlfaSkvarda Vlkousu & Preberu ukradnu

Dynamic Developers & Random

Společenstvo Šimona & Binary brothers